12. 3. 2020.

Pravilno merenje jačine rakije i njeno razblaživanje (dodatna objašnjenja uz tekst)


 

Imajući u vidu napisane komentare i posebno molbe da pomognemo pri izračunavanju potrebne količine vode za razblaživanje rakije, dajemo dodatna objašnjenja.

1. Polazna veličina prilikom razblaživanja rakije je željena jačina i od toga zavisi dobijena količina po jednačini

U= K×J/S                                                               (1)

U - količina rakije nakon razblaživanja, litara
K - količina rakije koju želimo da razblažimo, litara
J -  jačina rakije koju hoćemo da razblažimo, zapreminski %
S - jačina rakije koju želimo da dobijemo, zapreminski %

Ponekad, retko, dešava se da želimo dobiti unapred određenu količinu rakije i od toga će zavisiti jačina po jednačini

S =  K/U x J                                                         (2)

Zanemarićemo uticaj primesa u rakiji. One bitno utiču na kvalitet ali ne na jačinu.

2. Postoji i drugi način preciznog izračunavanja potrebne količine vode za razblaživanje rakije.

Primer iz osnovnog teksta: Razblažiti 50 litara 68%-e rakije do jačine 45%. Prema jednačini (1) ukupna količina razblažene rakije će biti 75,56 litara.

Sažimanje zapremine smeše etanola i vode pri 20 °C *
sadržaj, litara na
100 litara smeše
sažimanje
smeše,
litara
etanola
vode
37
66,185
3,185
38
65,242
3,242
39
64,295
3,295
40
63,347
3,347
41
62,395
3,395
42
61,439
3,439
43
60,476
3,476
44
59,511
3,511
45
58,542
3,542
46
57,570
3,570
47
56,596
3,596
48
55,617
3,617
49
54,635
3,635
50
53,650
3,650
51
52,662
3,662
52
51,670
3,670
53
50,676
3,676
54
49,679
3,679
55
48,679
3,679
56
47,679
3,679
57
46,670
3,670
58
45,661
3,661
59
44,650
3,650
60
43,637
3,637
61
42,620
3,620
62
41,601
3,601
63
40,579
3,579
64
39,555
3,555
65
38,529
3,529
66
37,500
3,500
67
36,469
3,469
68
35,436
3,436
69
34,399
3,399
70
33,360
3,360
* Izvodi iz tablice G. I. Fertmana

      Tabela pokazuje da je za sto litara 45% rakije potrebno 45 litara etanola i 58,542 litra vode (uključujući kompenzaciju sažimanja). Znači za 75,56 litara 45% rakije treba 75,56/100 × 58,542 = 44,233 litra vode.
      U 50 litara 68 % rakije, koju želimo da razblažimo, već je utrošena izvesna količina vode. Na osnovu tabele vidimo da je za sto litara 68 % rakije potrebno 68 litara etanola i 35,436 litara vode. 
Sledi 50/100  × 35,436 = 17,718 litara.
      Razlika 44,233 – 17,718 = 26,515 ili 26,52 litra predstavlja količinu vode koju treba dodati u 50 litara 68% rakije da bismo dobili jačinu 45% i količinu 75,56 litara.

3. Zapreminski procenti, sažimanje i uticaj temperature su teže razumljivi. Pokušaćemo da pojednostavljeno objasnimo na jednom primeru.
     Za jedan litar rakije jačine od 45% (zapreminski procenti), treba da pomešamo 450 ml čistog etanola i destilovanu vodu do ukupno 1000 ml. To ne znači da ćemo koristiti 550 ml vode. Zbog sažimanja zapremine smeše moramo upotrebiti više. Tabela pokazuje da je potrebno 585,42 ml.
      Etanol i voda treba da budu na temperaturi od 20°C. Smešu je neophodno temperirati takođe do 20°C jer tokom mešanja oslobađa se toplota.
      Takva smeša ima gustinu 0,93956 g/ml i alkoholometar sa referentnom temperaturom 20°C pokazaće stvarnu jačinu od 45%.
      Alkoholometri reaguju samo na gustinu, a ne “prepoznaju” temperaturu i sastav tečnosti. Ukoliko tu smešu ohladimo na 15 °C, gustina će se povećati na 0,94315 g/ml i alkoholometar sa referentnom temperaturom 20°C lažno će pokazati jačinu od 43 % jer rakija stvarne jačine od 43% na 20°C ima približno jednaku gustinu (0,94309 g /ml).
      Pomenuti alkoholometar pokazivao bi jačinu od 43 % i ako bismo ga uronili u smešu, na primer, acetona i vode iste gustine.
      Napominjemo da su numerički podaci uzeti iz stručne literature. Ovako precizna merenja mogu da se obave samo u dobro opremljenim laboratorijama. Naveli smo ih da se ne ogrešimo o struku, a da bude razumljivo čitaocima.                                                                                                        Veselin Vaščić

1 коментар:

 1. Postoje i takve tabele kakve ste vi koristili, postoje i takve gde se direktno očitavaju litre potrebne vode da bi se neki destilat jačine X % razredio na jačinu Y %, ali se najčešće u praksi koristi računski model koji se koristi specifičnim težinama različitih smeša alkohola i vode. Te su tabele lako dostupne i daju vrednosti za 0,1 % razlike u jačini. Dakle, da ne bude zabune, recimo, smeša alkohola i vode 40,0 %, tolika specifična težina pri 20 C, pa sledeća 40,1 %, pa 40,2% I tako redom u celom opsegu procentuaža.
  Korištenje ovih tabela u određivanju količine potrebne vode za razređivanje destilata na pitku jakost, išlo bi ovako:

  Uzmimo, na primer, da imamo destilat, šljive, jabuke, ili bilo čega, nebitno je, od 68,3 % i da ga hoćemo svesti na 40%.
  1. Iz tablice iščitamo da je specifična težina smeše alkohola I vode od 40% volumnih delova alkohola, 0,94805 kg/l. To znači da će budućih 100 litara rakije od 40% volumnih alkohola koje ćemo dobiti, pri 20 C, biti 94,81 kg.
  2. U 100 litara 40 %-tne rakije ima 40 litara čistog alkohola što znači da moramo uzeti toliko jakog 68,3 % destilata da u njemu bude 40 litara čistog alkohola. To je 40:68,3 x 100= 58,565 litara
  3. Specifična težina smeše alkohola i vode gde je alkohol zastupljen sa 68,3 % volumnog udela je 0,88975 kg/l što znači da će tih potrebnih 58,565 litara jakog destilatata za 100 litara razređene rakije, vagati 52,11 kg
  4. Sad idemo prvo u litrama: 100 litara ukupno dobijemo tako da koristimo 58,565 litara jakog destilata. Do 100 litara nam nedostaje još 41,435 litara vode
  5. Sad to isto, samo u kilogramima. Kao prvo, treba znati da je specifična težina vode 1,00000 samo kad je na 4 C. Na 20 C je 0,99820 kg/l. To znači da je rečenih 41,435 litara vode (41,435 x 0,99820) 41,36 kg. I sad sve mase zajedno 94,81 kg na kraju minus 52,11 uzetog jakog destilata, minus 41,36 kg vode, daje jedan ostatak od 1,34 kg. To je masa kontrakcione vode.
  6. 1,34 kg kod specifične težine od 0,99820 daje (1,34:0,99820) 1,34241,,,što ćemo zaokružiti na isti iznos, 1,34 litre vode kao kontrakciona voda u litrama.
  7. Zaključak: da bi se od destilata jačine 68,3 % volumnog udela alkohola,pri temperaturi od 20 C dobilo 100 litara rakije od 40 % alkoholnog volumnog udela, treba uzeti 58,565 litara jakog destilata od 68,3 % i (41,435 + 1.34) 42,775 l vode.

  s poštovanjem
  Ž. Nešić

  ОдговориИзбриши